ANBi-informatie

anbi-informatie

ANBI-INFORMATIE

De Stichting Literatuur Prijs is bij beschikking van 13 september 2017 door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling en tevens aangemerkt als culturele instelling.

Instelling: Stichting Literatuur Prijs
RSIN nummer: 801994524
KvK 41212645
Adres: Kuiperbergweg 35, 1101 AE Amsterdam
Telefoon: 06 53177903
Mail: jnijhof@librisprijs.nl

MISSIE

De Stichting Literatuur Prijs ziet bevordering van de literatuur in het algemeen en van de Nederlandstalige roman in het bijzonder als haar missie.

DOELSTELLING

Ten behoeve van de ontwikkeling van een vitale leescultuur is het enthousiasmeren van het potentiële lezerspubliek, zowel jongeren (15 +) als ouderen, een belangrijk doel. Daarnaast wil de Stichting aan auteurs een platform bieden, zodat zij van daaruit meer bekendheid kunnen genereren.

Om de doelen te realiseren worden de volgende activiteiten ondernomen, c.q. voorbereid:

 • Jaarlijks wordt er een prijs van 50.000 euro ter beschikking gesteld voor de beste Nederlandstalige roman uit het vorige kalenderjaar.
 • Om bekendheid van een grotere groep auteurs bij het lezerspubliek te vergroten worden er respectievelijk een longlist en in een volgende fase een shortlist van boeken opgesteld die in aanmerking kunnen komen voor de prijs, zodat de aandacht niet op één enkel boek wordt geconcentreerd.
 • De prijs wordt uitgereikt tijdens een evenement, waarbij ernaar wordt gestreefd zoveel mogelijk mediabelangstelling te genereren.
 • Het voornemen is om in de nabije toekomst activiteiten te ontwikkelen die de prijs en de daarbij betrokken boeken nog meer onder de aandacht van lezers zullen brengen. 
 • In het verlengde daarvan zal de Stichting zich ook op leesbevordering van jongeren richten, daar waar mogelijk in samenwerking met de CPNB, Stichting Lezen en Stichting Passionate/Bulkboek.
 • De Stichting wil een stimulerende rol spelen in het genereren van meer belangstelling voor literatuur bij het medium televisie in de vorm van een boekenprogramma of aandacht voor boeken in andere programma’s.
podcasters Eva de Hoog en Anne Romee Coebergh

Het bestuur in 2022

DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR IS ALS VOLGT:

 • Alexander (A.H.G.) Rinnooy Kan (emeritus hoogleraar UvA), voorzitter
 • Wouter (W.J.) van Gils (editor at large Boom uitgevers, Amsterdam), vice-voorzitter
 • Caroline (C.A.M.) Damwijk (directeur Libris/Blz B.V.)
 • Arno Koek (boekhandelaar, boekhandel Blokker Heemstede)
 • Judith Uyterlinde (programmamaker en directeur Writers Unlimited).
 • Femke Essink (docentopleiding Hogeschool van Amsterdam)
 • Rasit Elibol (redacteur De Groene Amsterdammer)

Het bestuur is onbezoldigd.

Het bestuur wordt bij de uitvoering van haar werkzaamheden en activiteiten ondersteund door een secretaris: Janny Nijhof (neerlandica, ondernemer).

De Stichting heeft tot 2018 als boekjaar 1 juni tot en met 31 mei. Met ingang van het jaar 2018-2019 is het boekjaar van 1 juli t/m 30 juni. 

Winnaar 2023

Shortlist 2023

Longlist 2023

archief