ANBI-informatie

De Stichting Literatuur Prijs is bij beschikking van 13 september 2017 door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling en tevens aangemerkt als culturele instelling.

Instelling: Stichting Literatuur Prijs
RSIN nummer: 801994524
KvK 41212645
Adres: Henri Polaklaan 14, 1018 CS Amsterdam
Telefoon: +31206279549
Mail: info@librisliteratuurprijs.nl

Missie

De Stichting Literatuur Prijs ziet bevordering van de literatuur in het algemeen en van de Nederlandstalige roman in het bijzonder als haar missie.

Doelstelling

Ten behoeve van de ontwikkeling van een vitale leescultuur is het enthousiasmeren van het potentiële lezerspubliek, zowel jongeren (15 +) als ouderen, een belangrijk doel. Daarnaast wil de Stichting aan auteurs een platform bieden, zodat zij van daaruit meer bekendheid kunnen genereren.

Beleidsplan 2017-2020

Om de doelen te realiseren worden de volgende activiteiten ondernomen, c.q. voorbereid:

 • Jaarlijks wordt er een prijs van 50.000 euro ter beschikking gesteld voor de beste Nederlandstalige roman uit het vorige kalenderjaar.
 • Om bekendheid van een grotere groep auteurs bij het lezerspubliek te vergroten worden er respectievelijk een longlist en in een volgende fase een shortlist van boeken opgesteld die in aanmerking kunnen komen voor de prijs, zodat de aandacht niet op één enkel boek wordt geconcentreerd.
 • De prijs wordt uitgereikt tijdens een evenement, waarbij ernaar wordt gestreefd zoveel mogelijk mediabelangstelling te genereren.
 • In 2018 zal de sponsor van de prijs, boekhandelsketen Libris, haar betrokkenheid bij de prijs onderstrepen door extra activiteiten mogelijk te maken.
 • In voorbereiding is een speciale uitgave over ‘de toekomst van de Nederlandstalige roman’ met een bijzondere selecties essays, artikelen en columns van ca. 25 auteurs uit Nederland en Vlaanderen. Beoogde verschijningsdatum: mei 2018.
 • Het voornemen is om in de nabije toekomst activiteiten te ontwikkelen (onder meer middels leesclubs en vloggers) die de prijs en de daarbij betrokken boeken nog meer onder de aandacht van lezers zullen brengen. Dit zal gebeuren via internetkanalen en sociale media met als doel een ‘lezerscommunity’ tot stand te brengen.
 • In het verlengde daarvan zal de Stichting zich ook op leesbevordering van jongeren richten, daar waar mogelijk in samenwerking met de CPNB, Stichting Lezen en Stichting Passionate/Bulkboek.
 • De Stichting wil een stimulerende rol spelen in het genereren van meer belangstelling voor literatuur bij het medium televisie in de vorm van een boekenprogramma of aandacht voor boeken in andere programma’s.

De samenstelling van het Bestuur  per 1 maart 2019 is als volgt:

 • A.H.G. Rinnooy Kan (hoogleraar UvA, lid Eerste Kamer), voorzitter
 • W.J. van Gils (editor at large Boom uitgevers, Amsterdam), vice-voorzitter;
 • J. van Gool (redacteur literatuurmuseum.nl), penningmeester;
 • R. Appel (auteur);
 • C.A.M. Damwijk (directeur Libris/Blz B.V.);
 • A. Koek (boekhandelaar, boekhandel Blokker Heemstede);
 • J. Uyterlinde (programmamaker en uitgeefdirecteur World Editions Londen en New York).

Het bestuur is onbezoldigd.

Het bestuur wordt bij de uitvoering van haar werkzaamheden en activiteiten ondersteund door een secretariaat, onder directie van Patty Voorsmit (o.a. oprichter/initiatiefnemer Bulkboek, Dag van de Literatuur, Dag van het Literatuuronderwijs, De inktaap).

De Stichting heeft geen kalenderboekjaar, maar een boekjaar van 1 juli t/m 30 juni. Jaarrekening en jaarverslag worden conform de statuten binnen zes maanden van het verslagjaar vastgesteld en gepubliceerd.

Jaarverslag Stichting Literatuur Prijs 2015-2016